Υπέρυθρες Δέσμες

WINBEAM/AL – DOORBEAM/AL

Υπέρυθρες ενεργές δέσμες

QuadBeam

Υπέρυθρες ενεργές δέσμες εξωτερικού χώρου